Monday, April 24, 2006

การเรียนระดับประถมศึกษา

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2534 ในโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนไป-กลับ ซึ่งเปิดสอนระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ห่างจากบ้าน 3 กิโลเมตร การเรียนในระดับประถมศึกษาเมื่อได้เรียนรู้อะไรก็จะรู้สึกว่าจำได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นความรู้ที่ยังรู้สึกว่าติดตัวเราอยู่ และเป็นการเรียนแบบสบายๆไม่เครียด ได้เรียนทั้งในห้องเรียนบ้างและนอกห้องเรียนบ้างก็รู้สึกสนุก ส่วนวิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดตอนประถมคือวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ดุแต่สอนแล้วเข้าใจ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีและเป็นจุดเรื่มต้นของการทำให้ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงแม้จะยากก็ตาม

0 Comments:

Post a Comment

<< Home